HOẠT ĐỘNG
Trang Chủ

HOẠT ĐỘNG

Các chương trình của MAVN nhằm mục đích phát triển các nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống. Chúng tôi cung cấp cho những người hưởng lợi của mình những công cụ họ cần để làm chủ tương lai của mình. Các chương trình của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cấp bách, tức thời và mục tiêu phát triển dài hạn. Chúng tôi có nhiều dự án đang hoạt động vào bất kỳ thời điểm nào, nhưng năm lĩnh vực chính của chúng tôi là giáo dục, y tế, nước sạch, phát triển kinh tế và hỗ trợ trẻ em đường phố và trẻ mồ côi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *